Twój koszyk jest pusty
Strona Główna
handles.pl

Gości online: 1
- ALA
- JET
- NAU
- ZEN
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Szybki kontakt : biuro@klamki-cali.pl | tel.: (61) 661 45 47 | kom.: +48 530 729 287 Мы говорим по-русски , we speak English
Regulamin stary

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://klamki-cali.pl/index.php?d=regulamin

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na

odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

www.klamki-cali.pl/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie

internetowej http://get.adobe.com/reader/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLAMKI-CALI.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓWO ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓWO ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik:

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klamki-cali.pl prowadzony jest przez PIOTRA

MOCHA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR MOCH "KLAMKI-CALI.PL" (adres miejsca

prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do

spraw gospodarki, NIP 7792012346, REGON 300664475, adres poczty elektronicznej: biuro@klamki-cali.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta

będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W

przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te

przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie

Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów

w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym

informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

www.klamki-cali.pl.

1.3.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PIOTR MOCH prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

PIOTR MOCH "KLAMKI-CALI.PL" (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:

ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792012346,

REGON 300664475, adres poczty elektronicznej: biuro@klamki-cali.pl.

1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną

zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza

Zamówienia.

2.1.3. Newsletter.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym

zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie

Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i

wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu

internetowego pod adresem:http://klamki-cali.pl/i2,krok-po-kroku.html

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu

Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie

składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności,

które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się

pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie

Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 

Potwierdzenieotrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości

na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do

realizacji.

4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta

Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1. Bank: BRE Bank SA - MultiBank.

5.1.3.2. Numer rachunku: 17 1140 2017 0000 4802 0703 0416.

5.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności

określone są na stronie http://www.przelewy24.pl/

5.1.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne

sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/.

5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za

pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayU.pl.

5.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-

327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

5.3.2. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta

rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał

zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

5.4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest

do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa

Sprzedaży stanowi inaczej.

5.5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne

sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.

6.1.2. Przesyłka paletowa.

6.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań, w Dni Robocze, w godzinach 08:00-16:00.

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego

przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie

składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia

uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy

Sprzedaży.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w

drodze porozumienia stron.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze

ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego

oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klamki-cali.pl lub też pisemnie na

adres: ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia

oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy

Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza

treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania

lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć

charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia

oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć

umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa

Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z

Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze

zm.).

8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania

można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klamki-cali.pl lub też pisemnie

na adres: ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową

należy go dostarczyć na adres: ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań.

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez

Klienta sposób.

8.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany

towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z

niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje

związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klamki-cali.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zgoda

12, 60-128 Poznań.

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych

kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Zgoda 12,

60-128 Poznań.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich

zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w

granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania

przedpłaty.

9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny

wskazany przez konsumenta sposób.

9.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a

gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia

usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2)

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu

przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub

wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych

przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z

uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania

prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,

których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj.

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją

działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub

(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem

włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany

przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy

świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384

Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie

wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od

dnia powiadomienia.

10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących

jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian,

w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub

wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub

podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego;

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz

inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Rozstrzyganie sporów:

10.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem

zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

10.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie

konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………

 

 

PIOTR MOCH "KLAMKI-CALI.PL"

KLAMKI-CALI.PL

ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań

 

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/  świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl © klamki-cali. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.